فوق تخصص چشم

دکتر سلیمانی

دکتر سلیمانی در سال 1370 مدرک پزشکی تخصصی خود را از دانشگاه علوم پزشکی تهران کسب کرد و ....

تخصص ها

فوق تخصص چشم، جراح ، پیوند قرنیه

افتخارات

پژوهشگر برتر ...

مراکز فعالیت

دانشکده چشم پزشکی دانشگاه تهران

سایر موارد

.....

برنامه حضور پزشک

برنامه هفتگی حضور پزشک در مرکز جراحی های چشم مهر